SafeRite®

by Enpetech AB | 4 juni, 2014 23:35

SafeRite® för säker förvaring

Vi bygger skåp i en stor modern verkstad med skickliga medarbetare som har lång erfarenhet och speciell vikt har lagts på en modern industridesign.

När det gäller brandsäkra konstruktioner så utgår vi från svensk byggstandard. Vår filosofi är att ett förvaringssystem skall smälta väl in med övriga industribyggnader. För att stå emot väder och vind är alla ytor galvaniserade liksom lackerade i polyesterfärg. Konstruktionen är typgodkänd. SafeRite kan utrustas på olika sätt, det gäller allt från EX klassad belysning, värme, släcksystem men även personskyddsutrusning som duschar kan ingå. Bilderna visar på några exempel.

Många kunder nöjer sig med oisolerade förvaringsutrymmen, vi utgår från samma koncept som de brandsäkra skåpen men bygger då med enkla väggar.

Source URL: http://www.enpetech.se/saferite/


oljedetektering Oljelarm

by Enpetech AB | 4 juni, 2014 23:28

Leakwise detekterar, övervakar, mäter och har larmfunktion för kolväten på vatten.

Nu med ny digital processor och ytterligare en ny sensor för kondensvattentankar med kontinuerlig temperatur upp till 85°C, klarar periodiskt upp till 96°C

Leakwise ger en tillförlitlig detektering av olja i vatten och ger inte falsklarm. Alla Leakwise sensorer kan detektera ner till 0,3 mm tjock oljefilm. Leakwise sensorer använder en patenterad högfrekvent elektromagnetisk absorbtionsteknik. De flytande sensorerna innehåller en sändare som överför högfrekvent elektromagnetisk energi och en mottagarantenn som kontinuerligt övervakar vätskeytan. Eftersom vatten absorberar mer elektromagnetisk energi än kolväten så blir förändringar av absorbtionshastigheten proportionell mot förändringar i kolvätehalten.Viktiga fördelar med Leakwise – ger tidig varning genom kontinuerlig online-övervakning i området 0,3 mm – 25 mm. Systemen är certifierade för drift i riskzoner. Uppfyller EPA-reglerna och specifikationerna har testats och godkänts av TÜV De vanligaste modellerna är ID221 och ID223. ID 221 används bl.a. där vattendjupet kan variera ända ner till 50m. ID223 styrs av 3 pinnar och i sitt standardutförende klarar den en nivåvariation på +/-25cm. Modellen används ofta i kulvertar eller bassänger, den rapporterar även när en kulvert inte innehåller vatten. Nu finns en digital processor SLC i olika utförande. Den har unika möjligheter att koppla upp flera sensorer. Den nuvarande PS220 som är analog och välbeprövad finns fortfarande kvar.

Leakwise finns typiskt i branscher som:
Olja/petrokemi
Kraftverk och eldistribution
Offshore
Vägtunnlar och dammar
Grundvatten täkter

Source URL: http://www.enpetech.se/oljedetektering-oljelarm/


Dagvattenfilter

by Enpetech AB | 4 juni, 2014 23:25

Ett dagvattenfilter är ett bra sätt att skapa skydd för utsläpp av petroleumprodukter[1], men också ta hand om vissa tungmetaller, framför allt de diffusa utläppen vilka som regel går rakt ut i vattendragen.  Vi levererar bland annat Niva Brunnsfilter och vi har sedan starten levererat hjärtat till detta filter. Filtret har en enkel och robust konstruktion och monteras direkt under brunnsgallret.

Där finns i följande ordning:
Styrplåten som leder dagvatten mot slamavskiljaren ner till filterhuset.
Slamavskiljaren samlar upp grus, slam och leder vattnet ner till själva filtret.
Filtermassan absorberar oljor, bensin och diesel, men också tungmetaller följer med ned till filtret.

För brunnar där det finns större flöden eller helt enkelt saknas oljeavskiljare så kan vårt Djupbrunnsfiltret eller Kombifilter vara en alternativ lösning.  Just detta filter är ett exempel på vårt arbete med kundsupport och utveckling.

Vi kan också se till att filtret får en regelbunden service genom våra serviceavtal. Dessutom levererar vi filterkorgar som samlar upp ex. löv, vilket förhindrar möjlig igensättning i avloppsledningar.

Endnotes:
  1. petroleumprodukter: http://sv.wikipedia.org/wiki/Petroleumprodukter

Source URL: http://www.enpetech.se/vattenrening-dagvattenfilter/


Fordonstvätt

by Enpetech AB | 4 juni, 2014 23:21

UM-Filter är en serie adsorberande filter för rening av exempelvis tvättvatten i små och medelstora fordonstvättar där arbetet sker manuellt, vi bygger också större anläggningar som placeras ex i en separat container. Vår filterteknik används också i olika typer av dagvattenfilter.

Bilderna visar på olika lösningar. Nedre bild till vänster visar en installation med ett UM-Filtret i en mindre tvätthall.  Förorenat vatten pumpas från en grop till en bufferttank, från denna leds det förorenade vattnet i ett långsamt flöde till filtret med självtryck. Vi bygger också större system där vi använder kombinationen av UMH-Koalescensavskiljare och UM-filter.

Filter finns i ett flertal utförande, dessutom tillverkar vi mobila system – se mer under mobila reningsverk. Andra användningsområden är för tömning av vatten från transformatorgropar. Det finns olika storlekar på avskiljare och filter i kombinationer, både stationära och mobila system.

Generellt använder vi olika typer av filtermaterial beroende på behov, våra filter fungerar på olja, lösningsmedel, generellt är att de tar upp lös, fri och partikelbunden olja ur vatten men också tungmetaller.

Source URL: http://www.enpetech.se/fordonstvatt/


Oljeavskiljare klass 1

by Enpetech AB | 4 juni, 2014 23:18

UMH-Koalescensavskiljare – ett flexibelt och beprövat system

Vår oljeavskiljare är effektiva och uppfyller kraven enligt normerna SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 vilket är Klass 1. De används inom olika typer av industrier, från kraftverk till traditionella industrier. Våra system har visat sin pålitlighet under många år och har inga rörliga delar. Dessutom har vi byggt systemen så att avskiljd olja automatiskt ”dekanteras” ut från avskiljaren till externa lagringbehållare.  Vi har modeller där den minsta klarar från ca 2lit/min per minut och den största klarar nästan 2000 lit/min. På översta bildraden visar vi exempel på olika modeller.

På nedersta bildraden visar vi olika modeller som används för att rena skärvätskor eller emulsioner – effektiva och ekonomiska system som förlänger livslängden på emulsioner och tvättvätskor, båda har ett koalescensfilter några har inbyggd pump. De används ofta till oljeavskiljning från mindre bassänger eller liknande.

Alla våra avskiljare kan kopplas till något av våra ytavsug som är självreglerande när det gäller att följa vätskeytan. Systemet ger en kontinuerlig avsugning av en oljefilm på vätskeytan.

Vid speciella behov kombinerar vi våra avskiljare med ett av våra UM-Filter efter för att polera vattnet. Sådana system har vi ex. i installerat i ett sedeltryckeri i Europa, men det används också i våra mobila reningsverk se mer om detta under fordonstvättar och filter.

Source URL: http://www.enpetech.se/oljeavskiljare_klass-1/